رزین اپوکسی و هاردنر KW 6103

KW 6103 ﻣﺎده ﺑدون ﺣﻼل ﺑر ﭘﺎﯾﮫ رزﯾن اﭘوﮐﺳﯽ و ھﺎردﻧر اﺻﻼح ﺷده و اﻓزودﻧﯽھﺎی ﺳﺧتﮐﻧﻧده ﺑﺎ وﯾژﮔﯽھﺎی زﯾر اﺳت:

● وﯾﺳﮑوزﯾﺗﮫ ﮐم ● ﺑدون ﺣﻼل و ﺑﺎ ﺟذب ﮐﻣﺗر، ﺷﮑﺳﺗﮕﯽ ﮐم ● ﻣﻘﺎوﻣت ﺧوب در ﺑراﺑر زرد ﺷدن

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

water

رزین اپوکسی

  • وﯾﺳﮑوزﯾﺗﮫ: 400-600 ﺳﯽﭘﯽاس، دﻣﺎی 25 درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺗﯾﮕراد
  • رﻧﮓ: ﺣداﮐﺛر ١ ﮔﺎردﻧر
  • ﺷﮑل: ﻣﺎﯾﻊ ﺷﻔﺎف-ﻣﺎت
burn

هاردنر

● وﯾﺳﮑوزﯾﺗﮫ: 20-40 ﺳﯽﭘﯽاس، دﻣﺎی 25 درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺗﯾﮕراد
● رﻧﮓ: ﺣداﮐﺛر ١ ﮔﺎردﻧر
● ﺷﮑل: ﻣﺎﯾﻊ ﺷﻔﺎف-ﻣﺎت

r

ﻧﺳﺑت ﺗرﮐﯾب رزﯾن + ھﺎردﻧر                                            4 به 1

داﻧﺳﯾﺗﮫ                                        ٢٠٫١ ﮐﯾﻠوﮔرم ﺑر ﻟﯾﺗر در دﻣﺎی 20 درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺗﯾﮕراد

ﺳﺧﺗﯽ                                                 Shore-D Scale ﺑر ٨٧-٩٧

زﻣﺎن ژﻟﮫزدﮔﯽ در ﺣﺟم ﺑﺎﻻ در دﻣﺎی 25 درﺟﮫ              60 ﺗﺎ 100 دﻗﯾﻘﮫ

زﻣﺎن ژﻟﮫزدﮔﯽ در ﺣﺟم ﺑﺎﻻ در دﻣﺎی 40 درﺟﮫ              40 ﺗﺎ 60 دﻗﯾﻘﮫ

ﻋدم ﭼﺳﺑﻧدﮔﯽ در ﻻﯾﮫ ﻧﺎزک در دﻣﺎی 40 درﺟﮫ             100 ﺗﺎ 150 دﻗﯾﻘﮫ

ﻋدم ﭼﺳﺑﻧدﮔﯽ در ﻻﯾﮫ ﻧﺎزک در دﻣﺎی 25 درﺟﮫ              ٣ ﺗﺎ ۵ ﺳﺎﻋت

زﻣﺎن ﻻزم ﺑرای ﭘوﻟﯾش در دﻣﺎی 25 درﺟﮫ               48 ﺳﺎﻋت

محدوده ترکیب

ﻣﻧﺎﺳب ﺑرای ﺗﻘوﯾت و اﺳﺗﺣﮑﺎم ﺑﺧﺷﯾدن ﺑﮫ ﺗوری اﻟﯾﺎﻓﯽ ﭘﺷت اﺳﻠب و ﺗﻘوﯾت روی اﺳﻠب ﺳﻧﮓ ﻣرﻣرﯾت و ﮔراﻧﯾت ﺑﺎ ﻧﻔوذﭘذﯾری

ﺑﺎﻻ ﻣﺎﻧﻊ از ﺧرد ﺷدن اﻧواع ﺳﻧﮓ ھﺎ در اﺛر ﻓﺷﺎر و ﻋواﻣل ﻣﺣﯾطﯽ ﻣﯽﺷود

روش اجرا

ﭼﺳب را ﺑﮫ ﻧﺳﺑت وزﻧﯽ ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ ﻣﺧﻠوط ﮐﻧﯾد.
ھرﮔز ﻣﺧﻠوط را رﻗﯾق ﻧﮑﻧﯾد.
از اﺑزار ﺑﮫ درﺳﺗﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد و ﺗﻣﺎم اﺑزار و ﺗﺟﮭﯾزات را ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از اﺳﺗون ﺗﻣﯾز ﮐﻧﯾد.
در آب و ھوای ﺳرد در ﺻورت ﺳﻔت ﺷدن ﻣواد آن را ﺑﮫ ﺻورت ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻘﯾم ﮔرم ﻧﻣﺎﯾﯾد.
ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ دﻣﺎی ﺳطﺢ ﮐﻣﺗر از 10 درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺗﯾﮕراد اﺳت از اﺟرای ﻣﺎده ﺧودداری ﻧﻣﺎﯾﯾد.

ملاحظات

مدت نگهداری :دو سال در بسته بندی اولیه

شرایط نگهداری :ﺑﺳﺗﮫ، دور از رطوﺑت و ﯾﺦ زدﮔﯽ و ﺗﺎﺑش ﻣﺳﺗﻘﯾم ﻧور ﺧورﺷﯾد

بهترین دمای نگهداری : 18 ﺗﺎ 25 درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺗﯾﮕراد

دسته بندی :بشکه های ﭘﻼﺳﺗﯾﮑﯽ 25 ﮐﯾﻠوﮔرﻣﯽ ﯾﺎ بشکه های آھﻧﯽ 200 ﮐﯾﻠوﮔرﻣﯽ