رزین اپوکسی و هاردنر KW 6538

6538 KW ماده بر پایه رزﯾن اﭘوﮐﺳﯽ و ھﺎردﻧر اﺻﻼح ﺷده و اﻓزودﻧﯽھﺎی ﺳﺧتﮐﻧﻧده ﺑﺎ وﯾژﮔﯽھﺎی زﯾر اﺳت:

● ﺑراﻗﯾت ﺑﺎﻻ ● ﻣﻘﺎوﻣت ﺑﺎﻻ ● ﻣﻘﺎوﻣت ﺧوب در ﺑراﺑر زرد ﺷدن

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

water

رزین اپوکسی

  •  وﯾﺳﮑوزﯾﺗﮫ: 500-700 ﺳﯽﭘﯽاس، دﻣﺎی 25 درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺗﯾﮕراد
  •  رﻧﮓ: ﺣداﮐﺛر ١ ﮔﺎردﻧر
  •  ﺷﮑل: ﻣﺎﯾﻊ ﺷﻔﺎف-ﻣﺎت
burn

هاردنر

● وﯾﺳﮑوزﯾﺗﮫ: 500-700 ﺳﯽﭘﯽاس، دﻣﺎی 25 درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺗﯾﮕراد
● رﻧﮓ: ﺣداﮐﺛر ١ ﮔﺎردﻧر
● ﺷﮑل: ﻣﺎﯾﻊ ﺷﻔﺎف-ﻣﺎت

r

ﻧﺳﺑت ﺗرﮐﯾب رزﯾن + ھﺎردﻧر                                    4 به 1
داﻧﺳﯾﺗﮫ                                   80٫1 ﮐﯾﻠوﮔرم ﺑر ﻟﯾﺗر در دﻣﺎی 20 درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺗﯾﮕراد

ﺳﺧﺗﯽ                                                           Shore-D Scale ﺑر 80-87

زﻣﺎن ژﻟﮫزدﮔﯽ در ﺣﺟم ﺑﺎﻻ در دﻣﺎی                    25 درﺟﮫ 25 ﺗﺎ 35 دﻗﯾﻘﮫ

زﻣﺎن ژﻟﮫزدﮔﯽ در ﺣﺟم ﺑﺎﻻ در دﻣﺎی                     40 درﺟﮫ 10 ﺗﺎ 15دﻗﯾﻘﮫ

ﻋدم ﭼﺳﺑﻧدﮔﯽ در ﻻﯾﮫ ﻧﺎزک در دﻣﺎی                  40 درﺟﮫ 60 ﺗﺎ 90 دﻗﯾﻘﮫ

ﻋدم ﭼﺳﺑﻧدﮔﯽ در ﻻﯾﮫ ﻧﺎزک در دﻣﺎی                 25 درﺟﮫ 120 ﺗﺎ 180 دﻗﯾﻘﮫ

زﻣﺎن ﻻزم ﺑرای ﭘوﻟﯾش در دﻣﺎی                          25 درﺟﮫ 48 ﺳﺎﻋت

محدوده ترکیب

ﻣﻧﺎﺳب ﺑرای ﺗﻘوﯾت و اﺳﺗﺣﮑﺎم ﺑﺧﺷﯾدن ﺑﮫ ﺗوری اﻟﯾﺎﻓﯽ ﭘﺷت اﺳﻠب و ﺗﻘوﯾت روی اﺳﻠب ﺳﻧﮓ ﻣرﻣرﯾت و ﮔراﻧﯾت ﺑﺎ ﻧﻔوذﭘذﯾری

ﺑﺎﻻ ﻣﺎﻧﻊ از ﺧرد ﺷدن اﻧواع ﺳﻧﮓ ھﺎ در اﺛر ﻓﺷﺎر و ﻋواﻣل ﻣﺣﯾطﯽ ﻣﯽﺷود.

روش اجرا

ﭼﺳب را ﺑﮫ ﻧﺳﺑت وزﻧﯽ ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ ﻣﺧﻠوط ﮐﻧﯾد.
ھرﮔز ﻣﺧﻠوط را رﻗﯾق ﻧﮑﻧﯾد.
از اﺑزار ﺑﮫ درﺳﺗﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد و ﺗﻣﺎم اﺑزار و ﺗﺟﮭﯾزات را ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از اﺳﺗون ﺗﻣﯾز ﮐﻧﯾد.
در آب و ھوای ﺳرد در ﺻورت ﺳﻔت ﺷدن ﻣواد آن را ﺑﮫ ﺻورت ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻘﯾم ﮔرم ﻧﻣﺎﯾﯾد.
ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ دﻣﺎی ﺳطﺢ ﮐﻣﺗر از 10 درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺗﯾﮕراد اﺳت از اﺟرای ﻣﺎده ﺧودداری ﻧﻣﺎﯾﯾد.

ملاحظات

مدت نگهداری :2 سال در بسته بندی اولیه

شرایط نگهداری :ظرف دربسته،دور از رطوبت و یخ زدگی و تابش مستقیم نور خورشید

بهترین دمای نگهداری :18 تا 25 درجه سانتیگراد

دسته بندی :بشکه ی پلاستیکی 25 کیلو گرمی یا بشکه آهنی 200 کیلو گرمی