رزین اپوکسی و هاردنر KW 6816

6816 KW ماده بر پایه رزﯾن اﭘوﮐﺳﯽ و ھﺎردﻧر اﺻﻼح ﺷده و اﻓزودﻧﯽھﺎی ﺳﺧتﮐﻧﻧده ﺑﺎ وﯾژﮔﯽھﺎی زﯾر اﺳت:

● اﭘوﮐﺳﯽ وﮐﯾوم ﮐوپ

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

water

رزین اپوکسی

● وﯾﺳﮑوزﯾﺗﮫ: 100-200 ﺳﯽﭘﯽاس، دﻣﺎی 25 درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺗﯾﮕراد

● رﻧﮓ: ﺣداﮐﺛر ١ ﮔﺎردﻧر

● ﺷﮑل: ﻣﺎﯾﻊ ﺷﻔﺎف-ﻣﺎت

burn

هاردنر

  • وﯾﺳﮑوزﯾﺗﮫ: 5-15 ﺳﯽﭘﯽاس، دﻣﺎی 25 درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺗﯾﮕراد
  • رﻧﮓ: ﺣداﮐﺛر ١ ﮔﺎردﻧر
  • ﺷﮑل: ﻣﺎﯾﻊ ﺷﻔﺎف-ﻣﺎت

r

ﻧﺳﺑت ﺗرﮐﯾب رزﯾن + ھﺎردﻧر                                              4 به 1

داﻧﺳﯾﺗﮫ                                   ٢٠٫١ ﮐﯾﻠوﮔرم ﺑر ﻟﯾﺗر در دﻣﺎی 20 درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺗﯾﮕراد

ﺳﺧﺗﯽ                                                        Shore-D Scale ﺑر 97-87

زﻣﺎن ژﻟﮫزدﮔﯽ در ﺣﺟم ﺑﺎﻻ در دﻣﺎی 25 درﺟﮫ            50 ﺗﺎ 60 دﻗﯾﻘﮫ

ﻋدم ﭼﺳﺑﻧدﮔﯽ در ﻻﯾﮫ ﻧﺎزک در دﻣﺎی 25درﺟﮫ             5 ﺗﺎ 8 ﺳﺎﻋت

زﻣﺎن ﻻزم ﺑرای ﭘوﻟﯾش در دﻣﺎی 25 درﺟﮫ               72 ﺳﺎﻋت

محدوده ترکیب

ﻣﺣدوده ﮐﺎرﺑرد ﺧواص ﻣﮑﺎﻧﯾﮑﯽ ﻋﺎﻟﯽ اﯾن ﻣﺣﺻول ﺑﺎﻋث ﺷده ﺗﺎ در ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﺳﻧﮕﺑری ﺟﮭت ﻣﻘﺎوم ﺳﺎزی و ﻓرآوری ﮐوپ ﺳﻧﮓ ھﺎ ﺑﺎ اﻟﯾﺎف ﻓﺎﯾﺑرﮔﻼس ﺗوﺳط ﺳﯾﺳﺗم وﮐﯾوم ﻣورد اﺳﺗﻘﺑﺎل و اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﮔﯾرد.اﯾن ﻣﺣﺻول ﭘس از ﭘﺧت ﮐﺎﻣل ﻧﺳﺑت ﺑﮫ آب،ﯾﺦ و ﺷراﯾط آب و
ھواﯾﯽ ﻣﻘﺎوﻣت ﮐﺎﻣل ﭘﯾدا ﻣﯽ ﮐﻧد

روش اجرا

ﭼﺳب را ﺑﮫ ﻧﺳﺑت وزﻧﯽ ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ ﻣﺧﻠوط ﮐﻧﯾد.
ھرﮔز ﻣﺧﻠوط را رﻗﯾق ﻧﮑﻧﯾد.
از اﺑزار ﺑﮫ درﺳﺗﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد و ﺗﻣﺎم اﺑزار و ﺗﺟﮭﯾزات را ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از اﺳﺗون ﺗﻣﯾز ﮐﻧﯾد.
در آب و ھوای ﺳرد در ﺻورت ﺳﻔت ﺷدن ﻣواد آن را ﺑﮫ ﺻورت ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻘﯾم ﮔرم ﻧﻣﺎﯾﯾد.
ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ دﻣﺎی ﺳطﺢ ﮐﻣﺗر از 10 درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺗﯾﮕراد اﺳت از اﺟرای ﻣﺎده ﺧودداری ﻧﻣﺎﯾﯾد.
اﺗﺻﺎﻻت و ﺷﯾﻠﻧﮓھﺎی ورود اﭘوﮐﺳﯽ و ھﻣﭼﻧﯾن ﺷﻠﻧﮓ ﺗﺧﻠﯾﮫ ھوا و اﯾﺟﺎد ﺧﻼ اطراف ﺑﻠوک وﺻل ﺷود.
ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﭘﻣپ ﻣﮑش ھوای داﺧل ﮐﺎور را ﺗﺧﻠﯾﮫ ﻧﻣوده و ﺧﻼ داﺧل آن اﯾﺟﺎد ﮐﻧﯾد.
ﺳﭘس اﭘوﮐﺳﯽ ﺗزرﯾق ﺑﻠوک ﺑﮫ داﺧل ﮐﺎور و ﻓﺿﺎی اطراف ﮐوپ ﭘﻣپ ﺷود.

ملاحظات

مدت نگهداری :2 سال در بسته بندی اولیه

شرایط نگهداری :ظرف دربسته،دور از رطوبت و یخ زدگی و تابش مستقیم نور خورشید

بهترین دمای نگهداری :18 تا 25 درجه سانتیگراد

دسته بندی :بشکه ی پلاستیکی 25 کیلو گرمی یا بشکه آهنی 200 کیلو گرمی